AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzeas.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fstypendium-szkolne-na-rok-szkolny-2015-2016&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

14-08-2015STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016.

Termin składania wniosków:

-  do 15 września  danego roku szkolnego

-  do 15 października  danego roku szkolnego w kolegiach

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Korczyna.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.   Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Podziel się: